Psykopizza - Tung røyk. Røykfull tyngde - Psykopizza