Psykopizza - Fornyet undergang. Fornøyelig fordøyelse - Psykopizza